Doshisha Dragons

# Team Name Captain Vice Captain
1 Doshisha Dragons
(2022 Japan Cup - Japan Cup Kansai Division 2)
Ryuichi Ashida Verified Ryusei Okamoto Verified Doshisha Dragons
2 Doshisha Dragons
(Japan Cup 2023 - Japan Cup Kansai Division 2)
Ryuichi Ashida Verified Ryusei Okamoto Verified Doshisha Dragons
3 Doshisha Dragons
(Japan Cup 2024 - Japan Cup Kansai Division 2)
Ryuichi Ashida Verified Ryusei Okamoto Verified Doshisha Dragons