Keihan Blaze Club

# Team Name Captain Vice Captain
1 Keihan Blaze
(Japan Cup 2023 - Japan Cup Kansai Division 2)
Ryonosuke Kawai Verified Shintaro Kitagawa Keihan Blaze
2 Keihan Blaze
(Japan Cup 2024 - Japan Cup Kansai Division 2)
Ryonosuke Kawai Verified Shintaro Kitagawa Keihan Blaze
3 Keihan Blaze T20
(2017 Japan Cup - 2017 Japan Cup - Kinki)
Atutoshi Miwa yutaro osada Keihan Blaze T20
4 Keihan Blaze T20
(2018 Japan Cup - 2018 Japan Cup - Kinki)
Akira Kuribayashi yutaro osada Keihan Blaze T20
5 Keihan Blaze T20
(2019 Japan Cup - 2019 Japan Cup - Kansai)
Akira Kuribayashi Yuki Mori Keihan Blaze T20
6 Keihan Blaze T20
(2020 Japan Cup - 2020 Japan Cup - Kansai)
Akira Kuribayashi Yusuke Arimura Keihan Blaze T20
7 Keihan Blaze T20
(2021 Japan Cup - Japan Cup Kansai Division 1)
Kei Kitayama Verified Motoya Suzuki Verified Keihan Blaze T20
8 Keihan Blaze T20
(2022 Japan Cup - Japan Cup Kansai Division 2)
Kei Kitayama Verified Motoya Suzuki Verified Keihan Blaze T20