Ryukoku University Club

# Team Name Captain Vice Captain
1 Ryukoku Univ Freshmen
(2017 Japan Univ Leagues - Freshmen Tournament)
Kan Mizui Yutaro Yoshioka Ryukoku Univ Freshmen
2 Ryukoku Univ Freshmen
(2018 Japan Univ Leagues - Men - 2018 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
Ryukoku Univ Freshmen
3 Ryukoku Univ Freshmen
(2019 Japan Univ Leagues - Men - 2019 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
Ryukoku Univ Freshmen
4 Ryukoku Univ Freshmen
(2017 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
Ryukoku Univ Freshmen
5 Ryukoku Univ Men
(2017 Japan Univ Leagues - Kinki Univ Men)
Hayato Okamoto Yutaro Yoshioka Ryukoku Univ Men
6 Ryukoku Univ Men
(2018 Japan Univ Leagues - Men - 2018 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Akira Kuribayashi Yamato Nishibeppu Ryukoku Univ Men
7 Ryukoku Univ Men
(2019 Japan Univ Leagues - Men - 2019 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Akira Kuribayashi Yusuke Arimura Ryukoku Univ Men
8 Ryukoku Univ Men
(2019 Japan Univ Leagues - Men - 2019 Japan Univ Leagues - Univ Semi Finals Men)
Akira Kuribayashi Yusuke Arimura Ryukoku Univ Men
9 Ryukoku Univ Men
(2020 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Akira Kuribayashi Yusuke Arimura Ryukoku Univ Men
10 Ryukoku University
(2022 Japan University League Men)
Kei Kitayama Verified Kuya Imaoka Verified Ryukoku University
11 Ryukoku University
(Japan University League Men 2023)
Takumi Okumura Verified Hiroki Katou Verified Ryukoku University
12 Ryukoku University Men
(2021 Japan University League Men)
Ryukoku University Men