Team View

team profile

Hosei Univ Musashino Univ Men (2015 Kanto Univ League - Men) Hosei University & Musashino University Club

Captain : Hiroto Sawaguchi,
Vice Captain : Yu Hamamichi
Player Count : 10