Tokyo Falcons CC Club

# Team Name Captain Vice Captain
1 Jaggar Falcons T20
(2021 Japan Cup - Japan Cup East Kanto Division 2)
DEEPAK SHARMA Verified Gaurav Bhatia Verified Jaggar Falcons T20
2 Jaggar Falcons T20
(2020 Japan Cup - 2020 Japan Cup - North Kanto)
Sagar Kamble Verified Gaurav Bhatia Verified Jaggar Falcons T20
3 Peregrine Falcons
(Japan Cup 2023 - Japan Cup East Kanto Division 2)
Dipesh Trivedi Verified Peregrine Falcons
4 Peregrine Falcons
(2022 Japan Cup - Japan Cup East Kanto Division 2)
Dipesh Trivedi Verified Peregrine Falcons
5 Tokyo Falcons
(Japan Cup 2023 - Japan Cup Finals)
Sarfraz Petkar Verified Dev Mishra Verified Tokyo Falcons
6 Tokyo Falcons
(JCL T20)
Dev Mishra Verified Kuldeep Bisht Verified Tokyo Falcons
7 Tokyo Falcons
(JCL T10)
Dev Mishra Verified Kuldeep Bisht Verified Tokyo Falcons
8 Tokyo Falcons
(Japan Cup 2023 - Japan Cup East Kanto Division 1)
Sarfraz Petkar Verified Dev Mishra Verified Tokyo Falcons
9 Tokyo Falcons
(2022 JCL T20)
Kuldeep Bisht Verified sameep Dawar Verified Tokyo Falcons
10 Tokyo Falcons
(2022 Japan Cup - Japan Cup East Kanto Division 1)
Kuldeep Bisht Verified sameep Dawar Verified Tokyo Falcons
11 Tokyo Falcons 1st XI
(2023 Japan Cricket League - JCL Division 1)
Kuldeep Bisht Verified Tokyo Falcons 1st XI
12 Tokyo Falcons 1st XI
(2020 Japan Cricket League - 2020 JCL Division 1)
sameep Dawar Verified Manish Kapil Verified Tokyo Falcons 1st XI
13 Tokyo Falcons 1st XI
(2019 Japan Cricket League - 2019 JCL 1st Division)
Kuldeep Bisht Verified sameep Dawar Verified Tokyo Falcons 1st XI
14 Tokyo Falcons 1st XI
(2021 Japan Cricket League - JCL Division 1)
sameep Dawar Verified Kuldeep Bisht Verified Tokyo Falcons 1st XI
15 Tokyo Falcons 1st XI
(2022 Japan Cricket League - JCL Division 1)
sameep Dawar Verified Kuldeep Bisht Verified Tokyo Falcons 1st XI
16 Tokyo Falcons 1st XI
(2018 Japan Cricket League - 2018 JCL 2nd Division)
Kuldeep Bisht Verified sameep Dawar Verified Tokyo Falcons 1st XI
17 Tokyo Falcons 2nd XI
(2019 Japan Cricket League - 2019 JCL 3rd Division)
Prem Keswani Shailaj Lal Verified Tokyo Falcons 2nd XI
18 Tokyo Falcons 2nd XI
(2023 Japan Cricket League - JCL Division 2)
Gaurav Bhatia Verified Tokyo Falcons 2nd XI
19 Tokyo Falcons 2nd XI
(2022 Japan Cricket League - JCL Division 2)
Gaurav Bhatia Verified Tokyo Falcons 2nd XI
20 Tokyo Falcons 2nd XI
(2018 Japan Cricket League - 2018 JCL 3rd Division)
Kuldeep Bisht Verified sameep Dawar Verified Tokyo Falcons 2nd XI
21 Tokyo Falcons 2nd XI
(2021 Japan Cricket League - JCL Division 2)
Dev Mishra Verified Tokyo Falcons 2nd XI
22 Tokyo Falcons 2nd XI
(2020 Japan Cricket League - 2020 JCL Division 2)
Dev Mishra Verified Shailaj Lal Verified Tokyo Falcons 2nd XI
23 Tokyo Falcons 3rd XI
(2021 Japan Cricket League - JCL Division 3)
Gaurav Bhatia Verified Tokyo Falcons 3rd XI
24 Tokyo Falcons 3rd XI
(2022 Japan Cricket League - JCL Division 3)
DEEPAK SHARMA Verified Tokyo Falcons 3rd XI
25 Tokyo Falcons 3rd XI
(2020 Japan Cricket League - 2020 JCL Division 3)
Gaurav Bhatia Verified Dipesh Trivedi Verified Tokyo Falcons 3rd XI
26 Tokyo Falcons 3rd XI
(2023 Japan Cricket League - JCL Division 3)
Shailaj Lal Verified Tokyo Falcons 3rd XI
27 Tokyo Falcons T20
(2017 Japan Cup - 2017 Japan Cup - East Kanto)
sameep Dawar Verified Tokyo Falcons T20
28 Tokyo Falcons T20
(2018 Japan Cup - 2018 Japan Cup - East Kanto)
sameep Dawar Verified Tokyo Falcons T20
29 Tokyo Falcons T20
(2020 Japan Cup - 2020 Japan Cup - East Kanto)
Kuldeep Bisht Verified sameep Dawar Verified Tokyo Falcons T20
30 Tokyo Falcons T20
(2019 Japan Cup - 2019 Japan Cup - East Kanto)
Kuldeep Bisht Verified sameep Dawar Verified Tokyo Falcons T20
31 Tokyo Falcons T20
(2021 Japan Cup - Japan Cup East Kanto Division 1)
Kuldeep Bisht Verified sameep Dawar Verified Tokyo Falcons T20
32 Tokyo Falcons U15
(2019 Japan Junior - Japan U15 League)
Aakarsh Bhatnagar Yuv Ved Tokyo Falcons U15
33 Tokyo Falcons U15
(2021 Japan U15 League - Japan U15 League Division 1)
MukilKrishna Muralidharan Verified Yuv Ved Tokyo Falcons U15
34 Tokyo Falcons U15
(2018 Japan Junior - Japan U15 League)
Aakarsh Bhatnagar Parth Dake Verified Tokyo Falcons U15
35 Tokyo Falcons U15
(2020 Japan Junior - Japan U15 League)
Aakarsh Bhatnagar Zayaan Nanji Tokyo Falcons U15
36 Tokyo Falcons U19
(2022 Japan U19 League)
Nikhil Pol Verified Rithvik Sivakumar Verified Tokyo Falcons U19
37 Tokyo Falcons U19
(2021 Japan U19 League)
MukilKrishna Muralidharan Verified Yuv Ved Tokyo Falcons U19
38 Tokyo Falcons U19
(Japan U19 League)
Nikhil Pol Verified Rithvik Sivakumar Verified Tokyo Falcons U19