J Bash

# Team Name Captain Vice Captain
1 J Bash Pink
(2020 J Bash All Stars)
Ayaka Kanada Verified Yurika Kitamura J Bash Pink
2 J Bash Pink
(2021 J Bash All Stars)
Ayaka Kanada Verified Yurika Kitamura J Bash Pink
3 J Bash Pink
(JCA Sponsor Day)
Miho Kanno Verified J Bash Pink
4 J Bash Pink
(2022 J Bash All Stars)
Kurumi Ota Ayumi Fujikawa Verified J Bash Pink
5 J Bash Yellow
(2020 J Bash All Stars)
Akari Kitayama Verified Unsure J Bash Yellow
6 J Bash Yellow
(2021 J Bash All Stars)
Akari Kitayama Verified Unsure J Bash Yellow
7 J Bash Yellow
(JCA Sponsor Day)
Chelsea Moscript Unsure J Bash Yellow
8 J Bash Yellow
(2022 J Bash All Stars)
Mai Yanagida Ahilya Chandel J Bash Yellow
9 Pandas
(J Bash All Stars)
Erika Oda Verified Akari Nishimura (Nee: Kano) Verified Pandas
10 Pandas
(J Bash All Stars)
Erika Oda Verified Akari Nishimura (Nee: Kano) Verified Pandas
11 Pelicans
(J Bash All Stars)
Mai Yanagida Kurumi Ota Pelicans
12 Pelicans
(J Bash All Stars)
Mai Yanagida Kurumi Ota Pelicans